Мірошник В.В. Податкова реформа в Україні в контексті євроінтеграції / В.В. Мірошник // Наукові праці КНТУ. Економічні науки. – вип. 17. – 2010

Мета статті – розробити пропозиції, щодо гармонізації податкової систем України, зважаючи на податкову політику країн ЄС. Автор визначає ефективну податкову система за рівнем податкових надходжень до Зведеного державного бюджету України, хоча, на мою думку, її ефективність повинна полягати у здатності податкових надходжень формувати фонди цільового використання, що забезпечуватимуть стабільний економічний розвиток і розширене відтворення усіх суб’єктів господарювання. Погоджусь з автором на рахунок того, що збільшення державного бюджету не повинно залежати від рівня податкового навантаження, бо зростання податкових надходжень має забезпечуватись за рахунок прискорення оборотності капіталу і підвищення ділової активності суб’єктів господарювання.

Зазвонова Л.О., Фомін Ф.Ф. Напрямки удосконалення податкової системи в Україні / Л.О. Зазвонова, Ф.Ф. Фомін // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2010. – №6. – с.295-300

В усі часи процес формування податкової системи України був суперечливим, а в умовах економічної кризи це питання особливо загострилося, тому дослідження проблеми неузгодженості та суперечливості окремих податкових законів, надмірного податкового навантаження на платників, безсистемного й невиправданого надання пільг обумовило актуальність даної статті. Автори відштовхуються від того, що основним елементом податкової системи є сукупність фінансових інститутів, що здійснюють адміністрування податків, приводять податкову систему в рух, забезпечують її функціонування. Даний підхід дещо вузький, бо не слід забувати про визначення бази оподаткування, системність процесу та врахування певних принципів. Слід відзначити запропоновані авторами дві групи заходів щодо удосконалення податкової системи України: створення ефективної системи правових обмежень фіскальної політики уряду та удосконалення власне податкової системи України - її складу, структури, основних форм податків, податкової служби. Думаю, що ці кроки все ще є актуальними для нашої держави.

Тульчинський Р.В., Змієнко М.О. Податкова система України, її недоліки та шляхи реформування / Р. В. Тульчинський, М. О. Змієнко // Економічний вісник «КПІ». – 2010. – №6. – с.42-47

Метою статті є дослідження податкової системи України, аналіз її основних недоліків та визначення шляхів їх подолання. Тульчинський і Змієнко зазначають, що податкова система є різновидом відкритої динамічної системи, яка являє собою сукупність законодавчо встановлених у країні податків, не забули й про вимогу системності оподаткування. Заслугою авторів є те, що вони на основі цілей та завдань реформування вивели принципи, за якими має здійснюватися податкова реформа: добровільність сплати податків і зборів, рівність, стабільність, справедливість, стимулювання підприємницької діяльності та інвестиційно-інноваційної активності. За результатами даного дослідження можна визначити, що система оподаткування в Україні – нестабільна, має лише фіскальне спрямування і складний розрахунковий процес. Тому її потрібно реформувати з метою забезпечення надходження до бюджету коштів, достатніх для задоволення суспільних потреб.Федоронько Н.І. Пріорітетні напрями реформування системи прямого оподаткування в контексті прийняття Податкового кодексу України / Н. І. Федоронько // Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – 2012. – №3(13). – с.326-329

У статті автор піднімає актуальне питання сучасності – підвищення позитивного впливу інструментів оподаткування на інвестиційну діяльність. Тому з метою його дослідження Федоронько дав оцінку реформуванню податку на прибуток з прийняттям Податкового кодексу України та його впливу на інвестиційний клімат в Україні. Повністю погоджуюсь з думкою автора, що саме незначне та поступове зменшення рівня податкового навантаження на суб’єктів господарювання сприятиме значному підвищенню інвестиційної активності, розширенню виробництва і створенню нових робочих місць. Піднялись також питання, по-перше, про тимчасове звільнення від оподаткування підприємств у спеціальних економічних, по-друге, про надання соціальних пільг. Відповідно зазначу викликані цим проблеми – розбіжності в місці реєстрації та функціонування підприємств, а в результаті нерівномірний регіональний розподіл податкового навантаження, і часовий фактор - розрив між періодом застосування пільг та отриманням реальної віддачі для економіки від їх застосування.


4352286728162499.html
4352361803362757.html
    PR.RU™