СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

(на прикладі англійської мови)

Вступний іспит до магістратури відбувається у формі письмового тесту, що складається з трьох частин і передбачає виконання завдань різних рівнів складності.

Частина І

Читання перевіряє вміння читати тексти для різних цілей, детально розуміти зміст прочитаного, розпізнавати значення мовних одиниць з контексту та засоби організації дискурсу. Кількість завдань – 4.

Завдання 1. Кандидати мають прочитати діалогічний текст обсягом до 200 слів та завершити його, вибираючи необхідні репліки із запропонованого списку. Кількість пропущених реплік – 5. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал; максимальна кількість балів – 5.

Завдання 2. Кандидати мають прочитати текст обсягом до 200 слів і розташувати наведені після тексту речення в порядку, що відповідає хронології подій, про які йдеться. Кількість речень – 9. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал; максимальна кількість балів – 9.

Завдання 3. Кандидати мають прочитати текст обсягом до 400 слів і визначити, які з наведених після тексту речень відносяться до тієї чи іншої частини тексту. Кількість речень – 12. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал; максимальна кількість балів – 12.

Завдання 4. Кандидати мають прочитати чотири тексти загальним обсягом до 700 слів, яким передують 14 питань, і визначити, які з питань належать до того чи іншого тексту. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал; максимальна кількість балів – 14.

Максимальна кількість балів, яку можуть отримати кандидати за першу частину тесту (читання) – 40.

Частина ІІ

Письмо перевіряє вміння сучасного писемного мовлення, здатність успішно виконувати комунікативні завдання в письмовій формі. Кількість завдань – 3.

Завдання 1. Кандидати мають завершити лист, що містить 10 пропусків, підбираючи необхідні слова. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал; максимальна кількість балів – 10.

Завдання 2. Кандидати мають заповнити бланк (анкету) з урахуванням інформації, що подається. Кількість питань – 5. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал; максимальна кількість балів – 5.

Завдання 3. Кандидати мають перефразувати 5 речень, зберігаючи їхній смисл. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал; максимальна кількість балів – 5.

Максимальна кількість балів, яку можуть отримати кандидати за другу частину тесту (письмо) – 40.

Частина ІІІ

Лексико-граматичний тест перевіряє знання лексики та граматики у межах бакалаврської програми та вміння правильно вживати мовні одиниці у відповідному контексті.

Завдання 1. Кандидати мають заповнити пропуски в тексті, обираючи необхідну мовну одиницю із запропонованого списку. Кількість пропущених мовних одиниць – 9. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал; максимальна кількість балів – 9.Завдання 2. Кандидати мають заповнити пропуски в тексті, обираючи одну мовну одиницю з чотирьох запропонованих. Кількість пропущених мовних одиниць – 19. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал; максимальна кількість балів – 19.

Завдання 3. Кандидати мають виявити зайві мовні одиниці (помилки) в тексті. Кількість рядків тексту для аналізу – 12. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал; максимальна кількість балів – 12.

Максимальна кількість балів, яку можуть отримати кандидати за третю частину тесту (лексико-граматичний тест) – 20.

Максимальна кількість балів за тест (іспит) – 100.

Час виконання тесту – 2 години.

Примітки.

1. Завдання тесту базуються на текстах, що можуть бути різними за стилем, жанром і тематикою.

2. Під час виконання завдань тесту користуватися будь-якими довідниковими джерелами, включаючи словники, не дозволяється.

НІМЕЦЬКА, ФРАНЦУЗЬКА, ІСПАНСЬКА МОВИ

Комплексний лексико-граматичний тест укладається за зразками міжнародних тестів. Його мета полягає у визначенні рівня сформованості лексичної та граматичної компетенцій кандидатів, а також компетенції в читанні.

Обсяг комплексного тесту – 76-100 тестових завдань.

Час виконання тесту – 2 год.

Успішно виконаним вважається тест, виконаний на 60%.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

(англійська, німецька, французька, іспанська мови)

Читання оцінюється з урахуванням правильного вибору відповіді, що відповідає змісту прочитаного тексту:

1 бал – правильна відповідь

0 балів – неправильна відповідь

Письмо оцінюється з урахуванням адекватності відповіді поставленому комунікативному завданню та нормам сучасного письмового мовлення.

1 бал – правильна відповідь

0 балів – неправильна відповідь

Лексико-граматичний тест оцінюється з урахуванням правильного вибору мовної одиниці, що відповідає певному контексту і нормам сучасної літературної мови:

1 бал – правильна відповідь

0 балів – неправильна відповідь4350662821744758.html
4350707426880474.html
    PR.RU™